The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Uczeń z trudnościami adaptacyjnymi

Uczeń z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych

 

Coraz więcej  polskich dzieci uczy się za granicą. W tym roku było ich ok.56 tys., rok wcześniej blisko 47 tys. Jednym z powodów tego wzrostu druga fala emigracji. Problem w tym, że niewielka liczba dzieci emigrantów podczas takiego wyjazdu uczy się języka polskiego. Te,  które wracają, mają kłopoty z nauką w kraju. Przede wszystkim z pisaniem, czytaniem i historią.

Każde dziecko przybywające do Polski, bez względu na obywatelstwo, ma prawo do korzystania – na takich samych warunkach jak polskie dzieci- z bezpłatnej opieki i nauki w:

  • przedszkolach publicznych,
  • publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach
  • publicznych szkołach artystycznych oraz
  • placówkach.

Każdego ucznia przybywającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

  • świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą (szkołę w lokalnym systemie nauczania, szkołę europejską lub polską szkołę w Atenach i Moskie) oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce oraz
  • sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Dla dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego lub znają go słabo, gmina organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, które mogą trwać 12 miesięcy.

Na podobnych zasadach szkoła organizuje dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów,  którzy mają tzw. różnice programowe. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której chodzi dziecko przybyłe z zagranicy, określa nauczyciel prowadzący zajęć z danego przedmiotu. Tygodniowy rozkład dodatkowych lekcji języka polskiego oraz zajęć  wyrównawczych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z gminą. Uczeń może mieć maksymalnie pięć  godzin takich zajęć w ciągu tygodnia.

Ponadto dzieci z obywatelstwem obcego państwa mogą korzystać z lekcji  języka i kultury swojego kraju, organizowanych przez zagraniczne placówki dyplomatyczne, konsularne albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości działającej w Polsce. Zajęcia są organizowane w porozumieniu z dyrekcją szkoły w wymiarze do pięciu godzin lekcyjnych tygodniowo.

 

Przed wyjazdem z dotychczasowego kraju pobytu należy odebrać:

  • ze szkoły lokalne- świadectwa, jeżeli w systemie szkolnym danego państwa są one wydawane, albo zaświadczenie wystawione przez dyrekcję szkoły, do której dziecko uczęszczało. Jeżeli  przebywaliśmy w kraju pozaeuropejskim, wskazane jest, aby otrzymane dokumenty potwierdzić w polskim konsulacie; zapobiegnie to ewentualnym problemom z uznaniem ich w polskiej szkole,
  • ze szkoły polskiej, jeśli dziecko do takiej uczęszczało- świadectwa z kolejnych kończonych klas.

 

Dzieci i młodzież przybywająca z zagranicy mają możliwość kontynuowania nauki w języku obcym w gimnazjum i liceum dwujęzycznym. Szkoły te stanowią łatwiejszą formę włączenia się  uczniów przybyłych z zagranicy w polski system edukacji. Nauczanie w tych szkołach jest bowiem prowadzone w dwóch językach- polskim oraz obcym, będącym drugim językiem nauczania.

 

Gimnazja i licea dwujęzyczne są ofertą dla tych osób, które znają język obcy nowożytny (głównie język angielski, francuski lub niemiecki) i chcą kontynuować jego naukę na poziomie rozszerzonym. Uczniowie klas dwujęzycznych realizują znacznie szerszy program nauki języka obcego.

 

 

 

Designed by Admind Creative Agency