• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Przejdź do oferty dla rodziców

Oferta dla nauczycieli

OFERTA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW PORADNI

L.p.
Tematyka
Osoba prowadząca
1.
Metody badania słuchu u dzieci, umiejętność ich interpretacji.
Małgorzata Karakuszka
2.
Wsparcie emocjonalne dzieci z trudnościami w uczeniu się
Magdalena Biłan-Brozenbach
3.
RAZ, DWA, TRZY, LICZYSZ TY! - warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedszkoli oraz pedagogów prowadzących zajęcia z uczniami szkół podstawowych przejawiających trudności w nauce matematyki
Marta Masłowska  
4.
Jak pracować z dzieckiem o obniżonych możliwościach intelektualnych w szkole? – szkolenie warsztatowe dla nauczycieli, pedagogów szkolnych
Beata Sroka
5.
Jak pracować z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja głęboka)? - warsztaty dla nauczycieli klas I – III oraz IV - VIII
Katarzyna Gorzko
6.
Interpretacja opinii psychologiczno – pedagogicznej – dostosowywanie wymagań dla uczniów zgodnie z zawartymi w opinii zaleceniami
Małgorzata Mosur
7.
Dziecko z niedokształceniem  mowy  o typie afazji w szkole
Anna Paluch  
8.
Stymulowanie rozwoju dziecka na I etapie edukacyjnym – wykład z elementami warsztatu
Jolanta Bień
9.
Terapia biofeedback – alternatywne metody terapii
Beata Tchorzewska  
10.


11.
Jak wpierać dziecko dwujęzyczne w szkole ?
Anna Duda
12.
Podstawowe założenia coachingu w pracy nauczyciela
Szymon Rozmus
13.


14.
Superwizja trudnych sytuacji wychowawczych w zespole klasowym.
Dorota Sarna
15.
Rodzic w szkole – jak budować współpracę z rodzicami” - warsztaty dla nauczycieli
Magdalena Natanek
16.
Skuteczność terapii biofeedback w zaburzeniach koncentracji uwagi u dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji, inteligencją niższa niż przeciętna, dysleksją rozwojową  oraz padaczką
Jolanta Radoń

Konsultacje dla nauczycieli dotyczące organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
J. Bień, M. Biłan-Brozenbach, A. Duda, K. Gorzko,   M. Karakuszka, M. Masłowska,M. Mosur, M. Natanek, A. Paluch, J. Radoń, Sz. Rozmus, D. Sarna, B. Sroka, B. Tchorzewska,


Oferta dla rodziców

OFERTA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA RODZICÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW PORADNI

LP TEMATYKA OSOBA PROWADZACA
1 Terapia ręki w domu, przykłady prostych ćwiczeń usprawniających umiejętności grafomotoryczne M. Karakuszka
2 Wsparcie emocjonalne dzieci z trudnościami w uczeniu się M. Bilan - Brozenbach
3 RAZ, DWA, TRZY, LICZYSZ TY! - warsztaty dla rodziców uczniów klas I – III szkół podstawowych przejawiających trudności w nauce matematyki M. Masłowska  
4 Gry i ćwiczenia rozwijające pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie K. Gorzko
5 Jak zapobiegać niepowodzeniom szkolnym u dzieci w młodszym wieku szkolnym?     B. Sroka
6 Jak pracować z dzieckiem z dysleksją rozwojową na terenie domu –ćwiczenia i zabawy   M. Mosur
7 Na co zwrócić uwagę u dziecka w przygotowaniu do szkoły – wykład z elementami warsztatów J. Bień  
8 Opóźniony rozwój mowy – wskazówki dla rodziców   A. Paluch/ A.Pasek
9 Terapia biofeedback – alternatywna metoda terapii B. Tchorzewska  
10 Warsztaty dla rodziców oparte na poradniku "Jak wychować dwujęzyczne dziecko"   A. Duda
11 Warsztaty Nie chce mi się, czyli jak skutecznie motywować dziecko do pracy w domu? Sz. Rozmus/ M. Biłan Brozenbach 
12

13 „Zabawy z książkami, czyli jak kreatywnie wykorzystać książkę do zabawy” - warsztaty dla rodziców   M. Natanek
14 Zachęcanie ucznia do współpracy na bazie doświadczenia własnego rodziców  – baza pomysłów   D. Sarna
15 Skuteczność terapii biofeedback w zaburzeniach koncentracji uwagi u dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji, inteligencją niższa niż przeciętna, dysleksją rozwojową  oraz padaczką J Radoń

Konsultacje dla rodziców dzieci z dysleksją rozwojową, z inteligencją niższą niż przeciętna, przybywających z zagranicy, z zaburzeniami komunikacji językowej  M. Mosur, B. Sroka, A. Duda, K. Gorzko, M. Biłan – Brozenbach,  A. Paluch , M. Masłowska, Sz. Rozmus. M. Natanek , A. Pasek, D. Sarna, B. Tchorzewska, J. Radoń,  J. Bień, M. Karakuszka, K. Gorzko