• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

W Poradni prowadzona jest terapia dla dzieci w różnym wieku szkolnym, a także terapia rodzin.

Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne:

INDYWIDUALNE - mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji, ćwiczenie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej, ćwiczenie małej i dużej motoryki, spostrzegawczości, myślenia logicznego, koncentracji uwagi, dokładności i precyzji, doskonalenie techniki czytania, ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, poszerzanie słownictwa, utrwalanie wiadomości poznanych w szkole, utrwalanie wiadomości z zakresu ortografii. Tematyka i rodzaj ćwiczeń dobrana jest do indywidualnych potrzeb i rozwoju psychofizycznego konkretnego dziecka.

GRUPOWE - mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji, ćwiczenie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej, ćwiczenie małej i dużej motoryki, spostrzegawczości, myślenia logicznego, koncentracji uwagi, dokładności i precyzji, doskonalenie techniki czytania, ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, poszerzanie słownictwa, utrwalanie wiadomości poznanych w szkole, utrwalanie wiadomości z zakresu ortografii.

Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne z elementami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne: Celem zajęć jest praca na mocnych stronach, budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych, rozwój empatii, nauka rozpoznawania u wyrażania emocji, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozwijanie asertywności, nauka umiejętności organizowania i planowania czasu wolnego.

Grupy "Skuteczne sposoby uczenia" - celem zajęć jest diagnoza osobistych preferencji ucznia, poznanie konkretnych technik zapamiętywania i uczenia się, doskonalenie pamięci, koncentracji uwagi oraz rozwijanie twórczego myślenia.

Zajęcia logopedyczne indywidualnie lub w małych grupach: Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju mowy i języka– we wszystkich aspektach tego rozwoju, wyrównywanie opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy i języka, usprawnianie komunikacji językowej, poprawa funkcjonowania w szkole, w domu i w grupie rówieśniczej, stymulowanie rozwoju funkcji słuchowych oraz korekta nieprawidłowości artykulacyjnych mających wpływ na proces czytania i czytania. Cel ten realizowany jest przy współpracy z rodzicami.

Terapia psychologiczna indywidualna, grupowa, terapia rodzin: Celem terapii jest poprawa funkcjonowania w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej, rozwój osobisty, podniesienie samooceny, zwiększenie kontroli emocji, radzenie sobie ze stresem, zmniejszenie dolegliwości objawu, poprawa funkcjonowania poszczególnych członków rodziny.